Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jemněhmotná těla

Jemněhmotná těla

 

 

1. Éterické tělo

Má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Je prostředníkem mezi

fyzickým a ostatními nefyzickými tzv. jemněhmotnými těly. Je nositelem

tvůrčích sil pro fyzické tělo, vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické

citlivosti. Éterické tělo i fyzické reagují na myšlenkové umpulzy z

mentálního těla, tím se odůvodňuje vliv pozitivního myšlení na zdraví…

Vytváří se při každé inkarnaci a znovu zaniká během tří až pěti dnů po smrti

fyzického těla. (Další vyšší jemněhmotná těla přetrvávají do dalších

inkarnací a spojují se s novým fyzickým.)

 

Éterické tělo získává životní energii skrze solar plexus ze Slunce a

prostřednictvím základní kořenové 1. čakry ze Země.

 

Tvoří éterickou auru (aura je energetické pole kolem těla každé živé

bytosti), která je pro jasnovidce nejzřetelnější,její paprsky tvoří ochranný

plášť, zabraňují nemocem, škodlivým látkám, současně vyzařují své kvality do

okolí. Člověk v podstatě nemůže onemocnět z vnějších příčin. Jedině „dírami“,

trhlinami, těmi může unikat životní energie…

 

Při oslabení – člověk působí jako emočně, mentálně nepřítomný…“

 

Co s tím? Je dobré pracovat s čakrami - viz naše www stránky. Vždycky pomůže

pobyt v přírodě, hudba, aromaterapie…

 

2. Emocionální tělo

„…často označované jako astrální,je nositelem našich emocí, pocitů,

charakterových vlastností. Aura e. těla je oválná až několik metrů kolem

člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím čaker, je v pohybu. Emoce – strach,

hněv, obavy, stísněnost, agrese, osamění, odmítání, nesebedůvěra…, vytvářejí

v auře tmavé mraky, čím více se otevřeme lásce, tím jasnější barvy.

Emocionální tělo u průměrného člověka určuje pohled na svět a skutečnost, to

znamená, že čím víc máme nezpracovaných negativních zážitků, tím vidíme svět

pesimističtěji.

 

Naše všechny neosvobozené emoce o tom vysílají vnějšímu světu nevědomé

poselství – zde se uskutečňuje princip vzájemného přitahování. Frekvence

energií, které vysíláme,přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují

se s nimi (vesmírný zákon stejnorodosti).To znamená, že na sebe poutáme

přesně ty lidi a okolnosti,které zrcadlí to, co na vědomé úrovni odmítáme,

nebo chceme odmítnout, příp. čeho se obáváme. Tímto způsobem nám slouží

okolní svět jako zrcadlo pro všechny energie našeho vědomí, které jsme

potlačili do úrovně nevědomí. Potlačené pocity se snaží v našem emocionálním

těle udržet a pokud možno i narůstat. Tak nás uvádějí znovu a znovu do

situací, kdy ožívají.

 

Rozumem ani nabytými poznatky a zkušenostmi nelze emoce zrušit. Emoční

struktury přetrvávají i do dalších inkarnací. Neuvolněné zážitky určují

dalekosáhlé okolnosti nového života.“

 

Co s emocemi? Jdou uvolnit duchovní prací: 1. představíme si tunel a na jeho

konci poprosíme naši duši, ať nám ukáže prvotní příčinu vzniku té které

konkrétní emoce, stačí cítit její energii – vše čistíme světlem, paprsky,

duhou, mantrou Já jsem světlo, Já jsem láska, Já jsem boží přítomnost v

situaci.

 

Jako produktivní se také ukázalo, snažíme-li se přijmout za své všechny

energie, zejména ty negativní (do své celistvosti), které nám právě naše

negativní emoce navozují.

 

Jak? Prolneme se s konkrétní negativní energií, která nám vzbuzuje určité

emoce a tyto emoce teprve při plném přijetí této konkrétní negativní energie

uvolňujeme, tj. vědomě mentálně odevzdáváme, propouštíme do světla.

 

Příklad: Vadí mi agrese, fanatismus druhých - to znamená, že tuto energii

mám zablokovanou na nevědomé úrovni a je ji třeba osvobodit. Osvobodím ji

tak, že ji vědomě přijmu za svou: Uvědomím si, že jsem žila mnoho životů a

mnoho z nich (kvůli nabytí celistvé zkušenosti) určitě bylo také v pozici

agresora- fanatika, např. vojenské, vůdcovské inkarnace - procítím agresi

vojáka, třeba, jak brání svého pána, paní, vlast, kmen, náboženství -

pochopím srdcem a přijmu jeho pohnutky, jeho energii už chápu a přijmu za

svou s pocitem odpuštění sama sobě i těm druhým, zároveň propouštím do

světla všechny emoce s tím spojené.

 

Všechno, co nám vadí, pobuřuje, je naše, pokud toto pochopíme, jsme Bohu

blíž, než si můžeme myslet. Pak můžeme pochopit i Ježíšova slova: „Miluj

bližního svého jako sebe sama“.

 

„Vyšší já nesoudí a nerozděluje zážitky na dobré a zlé.Ukazuje nám, že

zažíváme určité věci jen proto, abychom porozuměli,které pocity a které

jednání mají za následek odtržení od božské prapodstaty a způsobují tak

utrpení, a také abychom se naučili znát kosmické zákonitosti přirozeného

vyrovnávání. V životních situacích, ve kterých se dnes často cítíme jako

oběti, jsme byli v minulých inkarnacích jako jejich původci…

 

Neměli bychom nic odmítat ani odsuzovat, jen tak se může naše Vyšší já

ujmout vedení a nechat do naší podstaty proudit duchovní energii nejvyšších

vibračních těl… Můžeme pak světlo a lásku vysílat a tedy i přitahovat… “

 

3. Mentální tělo

„Jsou to naše myšlenky, ideje, racionální a intuitivní poznání, všechny

nabyté zkušenosti. Čím živější jsou myšlenky, čím hlubší je duchovní

poznání, tím jasněji a intenzivněji září mentální tělo v auře. Zahrnuje i

nižší frekvence, tzv. lineární myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k

pravdě. Tento druh rozumu spočívá pouze ve fyzické, předmětné rovině –

hmatatelné, zdůvodnitelné.

 

Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené

éterickým tělem do emocionálního, které tyto informace přemění na pocity a

pošle dál do mentálního těla,které na ně reaguje slovy tvořenými myšlenkami.

Vlivem emočního těla a jeho bloků, tj. neuvolněných struktur, jsou informace

často zkreslovány a myšlení zabarveno. Výsledkem jsou stále se opakující

myšlenková schémata, podle kterých soudíme události kolem nás…“

 

Původní funkcí mentálního těla je přijímat a rozumem integrovat univerzální

pravdy z vyšších duchovních těl aplikovat je na konkrétní situace tak,aby

jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání,které přichází z

duchovní roviny, se projevuje jako intuice, náhlé vnuknutí, obrazy, zvuky…

Zprostředkovávají nám vhled do přirozenosti věcí, jsou svou strukturou

holografické na rozdíl od lineárního chápání, vycházejícího z racionálního

rozumu.

 

Je-li mentální tělo rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního (karmického)

těla a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání Vyššího já.

 

 

4. Duchovní, karmické tělo

Je označováno také kauzální, neboli příčinné. U neprobuzených lidí asi metr

od těla. U lidí plně probuzených i několik kilometrů – původní vejčitá

podoba karmy se mění na kruh. Závisí na rozvoji a otevřenosti našich čaker,

do jaké míry tuto vysokou energii můžeme vědomě přijímat, vnímat a využít.

Karmickým tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s

čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem. Z této roviny máme vnitřní

přístup ke všemu stvořenému. Duchovní tělo nikdy nezaniká, zatímco ostatní

se vyvíjejí na základě nabytých zkušeností. Moudrost, síla,všeobjímající

láska, to jsou jeho vlastnosti…“

 

 

Převzato z: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=130:co-jsou-to-akry&catid=54:akry&Itemid=109